UNIONS

Els perfils de composite són de fàcil manipulació, però, és molt important la utilització d’eines adequades, tenint en compte algunes normes bàsiques que proporcionem.

En la major part dels casos és necessari acoblar diferents tipus de perfils cosa que es pot fer per mitjans mecànics o mitjançant adhesius o combinant ambdues per a major garantia.

MECÀNIQUES

CARGOLADOR

DISEÑO USO FIBRA DE VIDRIO

En acoblaments de poca responsabilitat es poden utilitzar cargols autotallants, fent primer el trepant de guia i untant el cargol amb l’adhesiu apropiat, es millora la fixació. En muntatges per a mitjans agressius on es propicia la corrosió, recomanem l’ús de cargols d’acer inoxidable.

REBLADORA

DISEÑO USO MECANICAS FIBRA DE VIDRIO

Es pot utilitzar qualsevol tipus de rebló, sent els buits molt apropiats, ja que en posar-se amb pistola o mordasses donen una bona fixació. Igual que en el cas anterior, si s’unta amb adhesiu es millora la fixació.

PASSADORS

DISEÑO USO MECANIZADO PASADORES FIBRA DE VIDRIO

L’utilització de passadors de composite és recomanable, sobretot, en els casos en què el medi és corrosiu, no oblidant la utilització de l’adhesiu.

CLAVAT

DISEÑO USO MECANIZADO CLAVADO FIBRA DE VIDRIO

Sobretot per a la fixació de perfils sobre fusta es pot utilitzar aquest sistema. En perfils de poc gruix es poden clavar directament havent posat el clau roent. La nostra recomanació, però, és que es faci un pretrepat del material.

Avantatges d’unions mecàniques

  • Inspecció visual còmoda.
  • Facilitat de muntatge y desmuntatge.

AMB ADHESIUS

DISEÑO USO FIBRA DE VIDRIO PEGADO

Donat que els composites són infusibles i insolubles, els adhesius apropiats són els d’enduriment químic com els de polièster, epoxídics i de poliuretà. Les superfícies a encolar, han d’estar netes i desgreixades i fins i tot polides perquè l’adherència sigui el més alta possible, en qualsevol cas s’han de seguir les instruccions que acompanyin el adhesiu el més fidelment possible. Les peces acabades encolades es mantindran pressionades mitjançant pess o torniquets, sense que suportin esforços de tracció o flexió. Quan el pegat és difícil es completarà amb unions mecàniques, cargols i / o reblons.

Avantatges d’unions amb adhesius

  • Menor pes.
  • Superfícies llises.
  • Juntes estanques.
  • Esforços més repartits.
  • En el cas de muntatges de responsabilitat i sotmesos a grans esforços, és recomanable reproduir la unió i fer assajos destructius de comparació.

CRÒQUIS DE TIPUS D`UNIONS